Naruto Fighting CR: Kakashi Naruto Fighting CR: Kakashi Naruto Fighting CR: Kakashi