Metal Slug 3 Metal Slug 3 Metal Slug 3
Metal Slug 1 Metal Slug 1 Metal Slug 1
Metal Slug 2 Metal Slug 2 Metal Slug 2
Metal Slug 5 Metal Slug 5 Metal Slug 5
Johnny Revenge Johnny Revenge Johnny Revenge
Drunken Duel Drunken Duel Drunken Duel
Heads Mayhem Heads Mayhem Heads Mayhem